Tag: Kabuki

Results

  • In Moon Blighted Woods

    *Patron* [[:kitsu-kosho | Kitsu Kosho]] *Playwright*: [[:shosuro-renji | Shosuro Renji]] *Year* 1171 *Location* Ryoko Owari *Style* Kabuki *Notable Cast* [[:bayushi-kaeru | Bayushi Kaeru]] as Dove (unkown) *Plot* Kitsu Kosho's forces go to battle …

  • Way of the River

    *Patron* [[:ikoma-biru | Ikoma Biru]] *Playwright*: [[:akodo-koi | Akodo Koi]] *Year* 1170 *Location* Sayorinogashi *Style* Kabuki *Notable Cast* [[:bayushi-saiori | Bayushi Saiori]] as Matsu [[:ikoma-koi | Ikoma Koi]] as Ikoma *Plot* In this …

  • Way of the Wind

    *Patron* [[:bayushi-saiori | Bayushi Saiori]] *Playwright*: [[:akodo-koi | Akodo Koi]] *Year* 1170 *Location* Sayorinogashi *Style* Kabuki *Notable Cast* [[:bayushi-saiori | Bayushi Saiori]] as Daughter [[:ikoma-koi | Ikoma Koi]] as Damiyo * …

All Tags