Shosuro Mitsuko

An intense Scorpion bushi

Description:

born 1150

Bio:

Traveled with Bayushi Yoshimi to Fukuharashi as her yojimbo in 1150.

Shosuro Mitsuko

The Era of the Heavenly Empress rfhero rfhero